Algemen voorwaarden DEF.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Leverancier / Dienstverlener
“PAIRESSE LINGERIE” is een onderdeel van “PAIRESSE LINGERIE” Kattendijkdok-Oostkaai 63/304 2000 Antwerpen, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0761.334.687. Het BTW nummer is BE 0761.334.687 (“Leverancier”).

2. Toepassing
Elke bestelling/opdracht  geldt als aanvaarding door de cliënt  van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de cliënt, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling / diensten

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten/diensten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten en dienstverlening zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen geen reiskosten en niet het transport en de levering van de goederen bij de cliënt. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de cliënt, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen  en diensten worden de eventueel door de cliënt betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen en diensten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheids interesten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen en geïmplementeerde diensten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Cliënt.

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen en het accepteren van diensten door de Cliënt dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 

7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Cliënt geleden.

8. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de leverancier mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar “PAIRESSE LINGERIE”  “Kattendijkdok-Oostkaai 63/304”, “2000 Antwerpen”, België. Goederen die specifiek voor de Cliënt ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden NIET teruggenomen en de Cliënt kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

9. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een   niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, niet beschikbaar gestelde data, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, natuurrampen die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling
De facturen binnen 14 dagen betaalbaar op ons adres, “Kattendijkdok-Oostkaai 63/304”, “2000 Antwerpen”, België  op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. 

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Cliënt op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Cliënt te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante/bank betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Cliënt, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens
Door te communiceren via  de internet site van “PAIRESSE LINGERIE” bv, staat de Cliënt uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. “PAIRESSE LINGERIE” zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Cliënt heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Cliënt heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Cliënt uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.14. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Leverancier worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbank in Antwerpen is exclusief bevoegd.

“PAIRESSE LINGERIE” 
Kattendijkdok-Oostkaai 63/304

2000 Antwerpen